Puštíci jsou nejstaršími dětmi české Školy u babiček (9-12 let). Výuka je zaměřena na mluvený projev a čtení v českém jazyce a také procvičování gramatických jevů, které by děti měly zvládat dle českých norem základního školního vzdělávání. Velmi důležitou součástí každého setkání je také rozšiřování slovní zásoby.

Ve výuce jsou využívány učebnice prvouky, přírodovědy a učebnice českého jazyka pro čtvrtou třídu, česká literatura a různé jiné publikace, které jsou mimo jiné doporučeny odborníky na vzdělávání českých dětí žijících v zahraničí.∗

Vzhledem k nízké časové dotaci (17 setkání za rok, tedy 34 hodin výuky) není možné s dětma probrat všechno učivo, které je vyžadováno kmenovými školami v České republice. Úkolem české Školy u babiček v Lyonu není připravovat děti na zkoušky v českých školách. Škola má za cíl pravidelně sjednocovat všechny děti, jejíž společným zájmem je česká kultura a český jazyk.

Puštíci jsou vedení Svaťkou, která vystudovala bakalářský obor učitelství českého a francouzského jazyka a literatury na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a navazující magisterské studium didaktiky cizích jazyků (francouzština jako cizí jazyk FLE) na univerzitě Blaise Pascal v Clermont-Ferrand. V září 2016 se také zúčastnila kurzu Metodiky českého jazyka v rámci vzdělávání učitelů českého jazyka v zahraničí, který je každoročně organizován Ústavem jazykové a odborné přípravy Karlovy univerzity v Praze. Svatava má zkušenosti s výukou dětí i dospělých a také s bilingvní výchovou. Od roku 2015 přispívá společně s Martou do časopisu Krajánek, který je vydáván českou komunitou v Istanbulu.

 

∗ Seznam publikací využívaných při výuce:

Český jazyk 3, učebnice a pracovní sešit pro 2.ročník základní školy, nakladatelství Nová škola Brno

Prvouka 3, učebnice a pracovní sešit pro 2.ročník základní školy, Nová škola, s.r.o. Brno

Přírodověda pro 4. ročník, učebnice a pracovní sešit pro 4.ročník základní školy, Nová škola, s.r.o. Brno

Lichožrouti, Pavel Šrut

Buddhovy pohádky, Dharmachari Nagaraja

Kiko a tajemství papírového motýla, Markéta Pilátová